Select Page

ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑏᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᑎᑦ ᑲᓇᑕ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖓᑕ ᑐᙵᕕᖏᖕᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᒍᓯᕐᓂᑦ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᙱᓐᓂᖏᖕᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑲᒻᒪᓲᑦ ᐅᕕᓂᖏᑕ ᐊᒥᐊᖏᑦ ᐊᔾᔨᐅᒋᔭᐅᙱᑦᑐᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ

ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᑯᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑎᒃᑲᓐᓂᖁᔨᕗᖅ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᓂᖅᓴᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᕈᑎᒋᔭᐅᓲᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖏᖕᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᓂᕕᐊᖅᓵᓄᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᑎᒋᔭᐅᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑎᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᕈᕋᔭᕐᒪᑕ English Version | Version française ᐋᑐᕚ – ᒥᔅ ᕇᐱᑲ ᑯᓪᓗ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐸᐅᒃᑑᑏᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐅᖃᐅᓯᖃᓛᖅᐳᖅ ᖃᐅᑉᐸᑦ ᖃᓄᖅ...