Select Page

ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᐃᓄᒃᓂᒃ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᐋᔨᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖁᔨᕗᑦ ᐋᖅᑮᔪᖃᓕᕋᐃᑦᐸᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᒪᓐᓇ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑲᑎᒻᒪᔨᕐᔪᐊᖏᑦᑕ ᓯᕗᓕᕐᑎᖏᓐᓄᑦ ᑲᑦᓱᖓᐃᕐᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒍ

ᐋᑐᕚᒥᑦ, ᐊᐅᒡᒍᓯ 24, 2021 –  ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒪᐃᖁᔨᒐᓗᐊᕐᐳᑦ, ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᓕᕐᒥᒻᒪᑦ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑲᑎᒻᒪᔨᕐᔪᐊᖏᑦᑕ ᓯᕗᓕᕐᑎᖏᓐᓂᒃ  ᑲᑦᓱᖓᐃᖓᑎᒃᓯᖁᔨᒐᓗᐊᕐᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᑎᒻᒪᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑎᒍᑦ ᐋᔩᑦᔪᑕᐅᓕᕋᐃᑉᐸᑕ ᐊᑦᑐᐃᓐᓂᖃᕐᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᕕᐊᕐᓯᐊᓂᒃ. ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑦ ᕆᐱᑲ ᑲᑦᓗ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ...